fbpx
Разсадник Манчеви

Разсадник Манчеви

Политика за поверителност


 1. Цел

Тази политика се прилага за всички обработки на лични данни, извършвани от Разсадник Манчеви и има за цел да информира потребителя за начина, по който Разсадник Манчеви извършва обработката на лични данни (включително детайли за вида на събираните лични данни и целта на обработката) и за правата на потребителя във връзка с тяхните лични данни.

 1. Контакт – Как мога да се свържа?

Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност, потребителят може да се свърже с Разсадник Манчеви чрез следните средства:

Потребителят може да установи директна и ефективна връзка с Разсадник Манчеви чрез писмено съобщение, изпратено на някоя от посочените адреси или също така посредством изпращане на имейл до адрес: manager@razsadnikmanchevi.com
Освен това, информация за лицето, отговорно за обработването на личните Ви данни, се посочва по-долу:

 1. Идентификация на обработката – Как събираме лични данни?

В съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни, преди всичко:

Разсадник Манчеви събира лични данни във владението си, когато потребителят:

 1. Събирани лични данни – Какви лични данни събираме?

Разсадник Манчеви събира информация, когато посещение на уеб страницата им, и в основно посредством попълване на регистрационните си формуляри.

Следните данни се събират: имейл, телефонен номер and адрес.

Като правило, когато бъдат изисквани лични данни за използване на услугата или достъп до определено съдържание, нейното предоставяне няма да е задължително, освен в случаите, в които е специфично посочено, че се изискват данни за осъществяване на услугата. В този случай потребителят може свободно да избере да не се регистрира и/или да не заключва услуги.

Потребителят декларира и гарантира, че всички предоставени от него данни са вярни и правилни и се задължава да ги актуализира. Промените могат да бъдат съобщени на Делегата за защита на данните или на адреса, посочен в Раздел 2 на тази политика.

Също така, потребителят признава, че данните, изисквани от Разсадник Манчеви, са необходими, подходящи и не прекалено големи, за да се изпълнят целите, изразени в Раздел 5 на тази политика, което би било невъзможно да се изпълни, ако тези данни не се предоставят.

Всяко фалшиво или неточно изявление, което възниква като резултат от предоставената информация и данни, както и щетите, които такава информация може да причини, ще бъдат отговорност на потребителя.

 1. Цел – За какво използваме личните данни?

Личните данни, които се изискват от потребителя, ще бъдат използвани за следните цели:

Данните, подложени на лечение, няма да бъдат използвани за цели, други от или несъвместими с тези, отбелязани по-горе и които са били мотивирани за неговото извличане. Въпреки наведеното, трябва да се посочи, че записаните данни могат да бъдат използвани, освен за целите, за които бяха изрично събрани, за целите на извършване на статистика, управление на инциденти или провеждане на пазарни изследвания. Обаче, ако за личните данни се извършва обработка за цел друга от онзи, който бе изрично определен при събирането на данните, Разсадник Манчеви ще извърши анализ на съвместимостта в съответствие с действащите правила. Обработката ще бъде разрешена само ако оригиналната цел е съвместима с новата цел или е разрешена според независим правна основа. В тези случаи потребителят ще бъде информиран за промените в целта или правната основа за обработка на данните му. Напомняме на потребителя, че може да се противопостави на изпращането на комерсиални комуникации (отписване) и да прекрати да получава имейли от Разсадник Манчеви, достоверно уведомявайки Разсадник Манчеви, което ще предприеме прекъсване с най-кратки срокове след получаване на такава комуникация. За целта може да изпрати имейл на адресът, посочен в раздел 2, пощенско писмо изпратено на адресът, посочен в раздел 2 от тука, или да последва директно инструкциите за отписване, детайлно описани в края на всеки имейл на Разсадник Манчеви.

 1. Как ще използваме Вашата информация?

Ще използваме информацията, която събираме за Вас, за следните цели:

Ако искаме да използваме Вашата информация за друга цел, ще Ви помолим за съгласие и ще използваме Вашата информация само след получаването на Вашето съгласие и след това само за целите, за които сте дали съгласие, освен ако закона не поиска друго.

Ще задържаме Вашите лични данни с нас за неопределено време. след като потребителските сметки останат неактивни или защото ни трябва тази информация за изпълнение на целите за които е била събрана, както е подробно описано в това Политика за поверителност.

 1. Съгласие

Като предоставите лични данни на Разсадник Манчеви, потребителят декларира да ги приема напълно и безусловно за обработка от Разсадник Манчеви. Потребителят тук удостоверява своето свободно, ясно и съгласно съгласие за Разсадник Манчеви, да използва данните, които са били събрани за целите, определени в Раздел 5 от това Документ за поверителност. Както и да бъдат включени в база данни на Разсадник Манчеви.

Разсадник Манчеви извършва обработка на данните на потребителя, обезложена от: (i) заключването на сключването за услуги на Разсадник Манчеви, в съответствие с условията и правилата, които се предоставят на потребителя при завършването на формуляра за заявка за услуги (преди възможно наемане) и които потребителят (след прочитането им), ако се съгласява, може да приеме като отметне кутийката, която е била включена за тази цел; и (ii) безплатното, информираното и безусловното съгласие на потребителя, дадено след преглед на тази политика за поверителност, в която Разсадник Манчеви информира за обработката, която ще извършва с Вашите данни, и ако се съгласите, като отметнете кутийката, която е била включена във формуляра за заявка за услуга. Обработката на данни, които не са обезложени от нито една от правните основи, посочени по-горе, ще бъде извършвана само ако Разсадник Манчеви счита, че е необходимо да защити разумното интерес и само ако не противоречат на основните права и свободи на потребителя.

 1. Изтичане – Колко дълго ги запазваме?

Данните ще бъдат унищожени или архивирани, когато вече не е необходимо или относимо за целите, посочени в Раздел 5 по-горе. В частност, личните данни ще бъдат запазени, докато деловата взаимоотношение е в сила (и до размера, в който потребителят не е поискал преди това неговото изтриване) и през периода, по време на който има задължения, гаранции и / или отговорности в рамките на деловата взаимоотношение или за услугите, предоставени. Разсадник Манчеви уведомява, че ще запази основната информация за определяне на произхода на данните, съхранени за продължителността на клиентското взаимоотношение с Разсадник Манчеви и / или отмяната на съгласието от страна на потребителя според информацията в Раздел 5 на тази Декларация за поверителност и / или необходимото правно време.

 1. Поверителност/прехвърляне/международен трансфер – Разкриваме ли данни на трети страни?

Разсадник Манчеви ще държи личните данни, събирани приватно и конфиденциално и няма да ги използва за цели, освен тези, посочени в раздел 5 от този документ. Разсадник Манчеви изисква подписването на договори за конфиденциалност и обработване на личните данни от нейните служители и трети страни, които предоставят услуги, които имат достъп до съдържанието на базите данни (или включват подобни задължения в договорите за предоставяне на услуги, които тя подписва с такива доставчици, както е посочено в следващия параграф).

Личните данни на потребителя, събирани от Разсадник Манчеви, няма да бъдат прехвърляни, продавани, обменяни, изпращани и/или разкривани на която и да е трета страна извън Разсадник Манчеви без съгласието на потребителя, освен при задължително право и/или за целите на осигуряване на услуги на потребителя. Това не включва определени служители и доставчици на услуги, които позволяват на Разсадник Манчеви да пази сайта в действие, да изпълнява посочените цели в раздел 5 от този документ и/или да предоставя услуги на потребителя, които са приели задължението да пазят конфиденциалността на предоставените данни и се задължават да се спазват приложимите закони за защита на личните данни при приемането на работа. Договорите с доставчиците на услуги уточняват целите, обхвата, съдържанието, продължителността, природата и целите на обработването на данните, вида на личните данни, категориите на собствениците на данни и задълженията и отговорностите на Разсадник Манчеви и на заключените трети страни.

В частност: Разсадник Манчеви може да споделя предоставената лична информация с контролиращи компании, дъщерни компании, свързани компании и/или посредници, свързани с Разсадник Манчеви.

Разсадник Манчеви може да споделя определена лична информация, предоставена от потребителя, вътре в Разсадник Манчеви, с определени отдели, като администрация, маркетинг или ИТ.

Социални мрежи. Разсадник Манчеви също използва социални мрежи, като Facebook или Instagram, и е интегрирала функции от тези мрежи в своите услуги. Потребителят може да използва социалните мрежи само до тази степен, в която е регистриран в тях и е достъпил съответната социална мрежа със своя потребител. Тези социални мрежи имат свои собствени политики за поверителност и свои собствени условия, над които Разсадник Манчеви няма вмешателство или контрол.

И накрая, трябва да знаете, че Разсадник Манчеви може (и че Разсадник Манчеви си запазва правото да) разкрие вашата информация в следните случаи:

 1. Сигурност – Как гарантираме сигурността на данните?

Разсадник Манчеви декларира своята намереност да приеме необходимите технически и организационни мерки, необходими за гаранция на сигурност, целост и конфиденциалност на данните според предвидите на РГПД, за да се избегнат нейната промяна, загуба, консултация или неразрешено обработване.

Разсадник Манчеви не гарантира абсолютна поверителност при използването на Сайта, тъй като не може да бъде изключена възможността неразрешени трети страни да притежават знания за него. Потребителят приема, че съществуващите технически механизми, които осигуряват сигурност, не са непреодолими и че дори при прилагане на всички прилични предпазни мерки за сигурност може да се постигне манипулация, унищожение и / или загуба на информация. Ако е засечено сигурностно събитие и то представлява значителен риск за собственика на данните, такова събитие ще бъде съобщено без забавяне на компетентния контролен орган, заедно с реализираните и / или да се имплементират корективни и палиативни мерки.

Разсадник Манчеви не носи отговорност за загуба или изтриване на данни от страна на потребителите. По същия начин, Разсадник Манчеви не приема никаква отговорност за възможни повреди, причинени от компютърни вируси.

Накрая, потребителят трябва да предприеме и други мерки за защита на своята информация. Разсадник Манчеви настоява, че да се предприемат всички предпазни мерки за защита на личните си данни по интернет. Поне, ви препоръчваме да сменяте своя парола редовно, използвайки комбинация от букви и цифри, и да се уверите, че използвате защитен браузър.

 1. Права на собственика на данните и процедури за отговаряне на неговото изпълнение – Какви права имам като собственик на данните?

Потребителят, който е собственик на данните, може по всяко време да изпълнява правата на достъп, корекция, изтриване, противодействие, ограничаване на обработката, портативност, конфиденциалност и изтриване на личните си данни според статии 15 и следващите от РГПД, като е приложимо.
Изпълнението на тези права може да бъде извършено от самия потребител чрез електронна поща адресирана на manager@razsadnikmanchevi.com, или чрез някой от методите, предвидени от приложимите регулации, упоменати по-горе. Разсадник Манчеви може да изисква необходимите данни за потвърждаване на идентичността на собственика на данните. Изтриването на някои данни няма да продължи, когато то може да причини вреда на законните права или интереси на трети страни, или когато има законна задълженост да се пази данните.

Ако се намирате в Обединеното кралство или ЕИП и подлежите на изключения от националното или местното законодателство, имате определени права за защита на данните при определени обстоятелства. Моля, свържете се с нас, ако желаете да упражните някое от тези права.

 1. Обучение – Дали тренираме?

Персоналът на Разсадник Манчеви, чийто функции са свързани с обработката на лични данни, се обучава, за да гарантира по-добра защита на личните данни и правата на имащите ги.

 1. Връзки към трети страни – Дали нашият уебсайт съдържа връзки към други сайтове?

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни, с или без рекламно съдържание, чиито политики за поверителност са иностранни за Разсадник Манчеви. Свързаните сайтове не са свързани с Разсадник Манчеви и имащият ги екип не предполага предложение, покана или препоръка за посещение на дестинациите или някаква връзка или асоциация между Разсадник Манчеви и тези сайтове. Разсадник Манчеви не носи отговорност или не е отговорен за съдържанието, употребата и дейностите на тези свързани уебсайтове или за щетите, които могат да бъдат пострадали от потребителите и да произлизат от информацията, съдържаща се в тези сайтове или от връзката, която потребителите могат да осъществят с трети страни, чиито услуги са били публикувани на сайта. Независимо от горното, всяка коментар по тези свързани уебсайтове ще бъде полезен за Разсадник Манчеви, за да подобри услугите и/или да гарантира целостта на сайта. Разсадник Манчеви се задължава да направи всичко възможно, за да предотврати съществуването на връзки към сайтове с изключително съдържание на уебсайта.

 1. Бисквитки – Използваме ли бисквитки?

Когато потребителят влиза в сайта, Разсадник Манчеви може да запази информация във вашия компютър във вид на „бисквитка“ или подобен файл. Сайтът използва бисквитки, за да (i) проследи рекламата, (ii) събира данни за трафика на сайта и (iii) да подобри потребителското изживяване при използването на сайта.

Потребителят трябва да знае, че за да навигира сайта, не е необходимо потребителят да позволи инсталирането на бисквитки, изпратени от сайта. Това може да се изисква само във връзка с определени услуги. Потребителят може да изтрие бисквитките от твърдия диск на компютъра си, да предотврати достъп до компютъра си като използва браузъра си или като избере съответната опция, когато се попита за възможността да се използват бисквитки за тези цели и в съответствие с Политиката за бисквитки на Разсадник Манчеви.

Бисквитките са информационни файлове, които уебсайт или провайдърът на определени услуги на сайта прехвърля на твърдия диск на компютъра на потребителя чрез програмата за браузър. Бисквитките по самите си не могат да идентифицират лично потребителя (ако не съдържат IP адреса на потребителя), но могат да го разпознават, да събират и да запазват определени данни (операционна система на потребителя, име на домейна от където е бил връзката до сайта и др.). Разсадник Манчеви запазва правото си да заема услугите на трети страни за да анализира и разбира потребителите на сайта, които не могат да използват информацията, събрана за цели, различни от това да се подобри услугите на Разсадник Манчеви.

 1. Одобрение

Използването на сайта от потребителя означава знанието и пълното одобрение на Политиката за поверителност на Разсадник Манчеви и Общите условия на Разсадник Манчеви, ако има такива. Също така, потребителят приема Политиката за поверителност на Разсадник Манчеви и Общите условия на Разсадник Манчеви чрез завършването на заявката за услуги.

 1. Модификации – Това ли е най-актуалната версия?

Това е текущата версия на Декларацията за поверителност на Разсадник Манчеви, актуализирана на 8 юли 2024.

Разсадник Манчеви може да променя Декларацията за поверителност без предизвестие по всяко време. Такива промени ще влязат в сила от момента на издаването им на сайта или от момента на уведомяването на потребителите по всяко друго начин, в зависимост коя от двете ситуации настъпи по-рано. Потребителите трябва да се информират редовно за условията, включени тук, като посещават страницата периодично. POWERED BY